ค้นเว็บไซต์นี้:
หน้าจอหลัก   ผู้ใช้ใหม่  สมัครสมาชิกข่าว   แจ้งปัญหาขัดข้อง   ขอความช่วยเหลือ   ติดต่อ
  newuser


คำแนะนำสำหรับผู้เข้างานใหม่ ระบบสารสนเทศการศึกษา
      ในการใช้งานระบบสารสนเทศการศึกษา(Edu-info) นั้นให้เรียกไปที่ https://eduinfo.ku.ac.th จะปรากฏหน้า log in เพื่อเข้าสู่ระบบสารสนเทศการศึกษา โดยระบบจะมีการแบ่งกลุ่มของผู้เข้าใช้งานระบบออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่หนึ่งคือ นิสิต/นักศึกษา กลุ่มที่สองคือ อาจารย์และคณาจารย์ กลุ่มที่สามคือ เจ้าหน้าที่ ซึ่งสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของระบบสารสนเทศการศึกษาจะแบ่งตามกลุ่มของผู้เข้าใช้งานระบบด้วยเช่นกัน สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใช้งานระบบสามารถใช้ Account และ Password ของ Nontri Account สำหรับทำการ Login เข้าใช้งานระบบได้ทันที หรือหากมีปัญหาในการLog in เข้าใช้งานสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทั้งทาง อิเล็กทรอนิกส์เมล์หรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากทีม ศูนย์ช่วยเหลือ ประสานงานด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย(help desk) ได้ ดังรูปที่ 1.1

รูปที่ 1.1 หน้าแรกระบบสารสนเทศการศึกษา

กรณีที่ไม่สามารถ Login เข้าใช้งานระบบได้
1. ให้ทำการตรวจสอบว่า Account ถูกต้องหรือไม่ หรือ ตรวจสอบว่าAccount ดังกล่าวยังสามารถใช้งานได้อยู่หรือไม่
2. ตรวจสอบระบบNetwork ว่ามีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายหลักอยู่หรือไม่
3. ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอคำแนะนำ หรือแจ้งปัญหาเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

เมื่อทำการ Login เข้าระบบสารสนเทศการศึกษาสำเร็จ
1. ในกรณีผู้เข้าใช้งานระบบเป็นนิสิต/นักศึกษา จะปรากฏหน้าจอการใช้งานดังรูปที่1.2

รูปที่1.2 นิสิต/นักศึกษาเข้าสู่ระบบสารสนเทศการศึกษา
       เมื่อนิสิต/นักศึกษา Log in เข้าระบบสารสนเทศการศึกษาจะปรากฏเมนูการใช้งานซึ่งแบ่งออกเป็น3 ส่วนคือ
       - ข้อมูลส่วนที่เป็นเมนูอำนวยความสะดวกการใช้งานระบบและสามารถค้นหาข้อมูลการลงทะเบียน การลงทะเบียนผ่านระบบ หรือติดต่อขอคำแนะนำช่วยเหลือได้ ปรากฏเป็นแถบเมนูทางด้านบน
       - ข้อมูลเกี่ยวกับประจำตัวนิสิต/นักศึกษา ประกอบด้วย ประวัติของนิสิต/นักศึกษาผู้เข้าใช้งานระบบ ผลการเรียน ข้อมูลการลงทะเบียนเรียน ตารางเรียน เป็นต้น ซึ่งจะปรากฏอยู่ในแถบเมนูทางด้านหน้า
       - ส่วนเมนูด้านล่างเป็นเว็บบอร์ด และลิงค์สำหรับเสนอคำแนะนำ และข้อแก้ไข รวมทั้งปัญหาที่พบในการใช้งานระบบเพื่อให้ทางทีมพัฒนาได้นำมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงบริการ

2. ในกรณีผู้เข้าใช้งานระบบเป็นอาจารย์และคณาจารย์จะปรากฏหน้าจอการใช้งานดังรูปที่1.3

รูปที่1.3 อาจารย์และคณาจารย์เข้าสู่ระบบสารสนเทศการศึกษา
      เมื่ออาจารย์และคณาจารย์ Log in เข้าระบบสารสนเทศการศึกษาจะปรากฏเมนูการใช้งานซึ่งแบ่งออกเป็น3 ส่วนคือ
       - ข้อมูลส่วนที่เป็นเมนูอำนวยความสะดวกการใช้งานระบบและสามารถค้นหาข้อมูลสรุปเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ข้อมูลประจำตัว อาจารย์ ระบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์ หรือติดต่อขอคำแนะนำช่วยเหลือได้ ปรากฏเป็นแถบเมนูทางด้านบน
       - ข้อมูลเกี่ยวกับประจำตัวอาจารย์และคณาจารย์ ประกอบด้วย ประวัติของอาจารย์และคณาจารย์ผู้เข้าใช้งานระบบ ประวัติและผลการเรียนของนิสิตในที่ปรึกษา ข้อมูลการลงทะเบียนเรียน ปีที่จบการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และ บัณฑิตศึกษา เป็นต้น ซึ่งจะปรากฏอยู่ในแถบเมนูทางด้านหน้า
       - ส่วนเมนูด้านล่างเป็นเว็บบอร์ด และลิงค์สำหรับเสนอคำแนะนำ และข้อแก้ไข รวมทั้งปัญหาที่พบในการใช้งานระบบเพื่อให้ทางทีมพัฒนาได้นำมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงบริการ

3. ในกรณีผู้เข้าใช้งานระบบเป็นเจ้าหน้าที่จะปรากฏหน้าจอการใช้งานดังรูปที่1.4

รูปที่1.4 เจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบสารสนเทศการศึกษา
       เมื่อเจ้าหน้าที่ Log in เข้าระบบสารสนเทศการศึกษาจะปรากฏเมนูการใช้งานซึ่งแบ่งออกเป็น2 ส่วนคือ
       - ข้อมูลส่วนที่เป็นเมนูอำนวยความสะดวกการใช้งานระบบและสามารถค้นหาข้อมูลสรุปเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ อาทิ ตารางเรียน บันทึกการลงทะเบียน ค้นหารายชื่อ อาจารย์ที่ปรึกษา ค้นหารายชื่อและข้อมูลของนิสิต/นักศึกษา รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อมูลนักศึกษาได้(สำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการอนุญาตสิทธิ์) หรือติดต่อขอคำแนะนำช่วยเหลือได้ ปรากฏเป็นแถบเมนูทางด้านบน
       - ส่วนเมนูด้านล่างเป็นเว็บบอร์ด และลิงค์สำหรับเสนอคำแนะนำ และข้อแก้ไข รวมทั้งปัญหาที่พบในการใช้งานระบบเพื่อให้ทางทีมพัฒนาได้นำมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น

  Login
Username :
Password :

© 2548 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์